Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis!

Actievoorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op alle (loyaliteit) acties (hierna: ‘ Actie’) die georganiseerd worden  door Pink-Avenue.com gevestigd te Den Haag, Nummer 47, 2523 KB (hierna: ‘Pink-Avenue.com’)

1.2 Indien van toepassing, zijn mogelijk aanvullende en/of specifieke actievoorwaarden buiten de ‘Actievoorwaarden’ omschreven op onze website www.pink-avenue.com bij de ‘Actie’ zelf.

1.3 De algemene actievoorwaarden kunt u vinden op onze website www.pink-avenue.com

  1. Looptijd ‘Actie’

2.1 De ‘Actie’ vangt aan op de datum welke vermeld staat in de promotie- folders en/of displays. (hierna: ‘Actieperiode’).

2.2 Onvolledige inzendingen en inzendingen ontvangen na de einddatum van de ‘Actieperiode’, worden uitgesloten van deelname.

  1. Prijzen

4.1 “Prijzen” kunnen in verschillende vormen voorkomen afhankelijk van de type actie.(zoals, een vaste bedrag korting, percentuele korting of product/producten)

4.2 Acties gelden niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.

4.3 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 ‘Pink-Avenue.com’ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de ‘Actie’. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven en/of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door ‘Pink-Avenue.com’ openbaar gemaakte  (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan ‘Pink-Avenue.com’ worden tegengeworpen noch enige verplichting voor ‘Pink-Avenue.com’ doen ontstaan.

5.2  Alle prijzen zijn door ‘Pink-Avenue.com’ bij ontvangst uitvoerig gecontroleerd op beschadigingen en/of juiste werking van het product.

5.3 ‘Pink-Avenue.com’ verklaart dat bij binnenkomst en het moment van uitlevering aan afnemer geen mankementen, beschadigingen en/of technische afwijkingen aan de prijzen zijn geconstateerd.

5.4 Eventuele klachten zullen altijd in samenspraak met de leveranciers van  ‘Pink-Avenue.com’  worden opgenomen en afgewikkeld.

5.5 Enige (product)aansprakelijkheid van ‘Pink-Avenue.com’ jegens prijswinnaars zal te allen tijde beperkt zijn tot de aansprakelijkheid van de betreffende leverancier.

5.6 ‘Pink-Avenue.com’ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik of schade als gevolg van oorzaken die buiten de invloedsfeer liggen van ‘Pink-Avenue.com’.

5.7 ‘Pink-Avenue.com’ is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van prijswinnaars of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door ‘Pink-Avenue.com’.

5.8 Behoudens opzet of grove schuld is ‘Pink-Avenue.com’ evenmin aansprakelijk voor fouten van de door ‘Pink-Avenue.com’ ingeschakeld (hulp)personeel dan wel van personen die door ‘Pink-Avenue.com’ zijn ingeschakeld.

5.9 Deelnemer vrijwaart ‘Pink-Avenue.com’ van aanspraken, schade of kosten van derden die verband houden met het niet nakomen, van deze ‘Actievoorwaarden’, door de deelnemer.

  1. Akkoord & Overig

6.1 Door deel te nemen aan de ‘Actie’, verklaren de deelnemers zich akkoord  met de toepasselijkheid van de algemene actievoorwaarden en/of aanvullende specifieke actievoorwaarden. Deze ‘Actievoorwaarden’ zijn te raadplegen op http://www.pink-avenue.com en worden op uw verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan Pink-Avenue.com gevestigd te Den Haag, Nummer 47, 2523KB.

6.2 Pink-Avenue.com behoudt zich het recht om de ‘Actie’ en/of ‘Actievoorwaarden’ naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te annuleren, te  beëindigen of afstand te doen van de ‘Actie’ en/of ‘Actievoorwaarden’. Zonder dat Pink-Avenue.com daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

6.3 Wijziging van de ‘Actie’ en/of ‘Actievoorwaarden’ dan wel staking van de ‘Actie’, zal door ‘Pink-Avenue.com’ bekend worden gemaakt op www.pink-avenue.com.

6.4 Indien één of meer bepalingen van deze ‘Actievoorwaarden’ nietig zijn of worden vernietigd, is ‘Pink-Avenue.com’ gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.5 In alle gevallen waarin deze ‘Actievoorwaarden’ niet voorzien beslist de Directeur van Pink-Avenue.com.

  1. Privacy

7.1 De gegevens van de deelnemers en de winnaars worden door Pink-Avenue.com niet verstrekt aan derden.

7.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Pink-Avenue.com.

  1. Reacties

Vragen, opmerkingen en/of klachten over de ‘Actie’ of deze ‘Actievoorwaarden’ kunnen kenbaar worden gemaakt aan www.pink-avenue.com contactformulier. Pink-Avenue.com zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close